architect. scientist. academician.

Saturday, February 14, 2009

Kayıtdışı 02 Tasarım Haftası

Tak Takıştır - Takı Atölyesi 02 / Deniz Erinsel Önder
Atölye Yürütücüsü:Deniz ERİNSEL ÖNDER

Atölye/Süreç/Ürün Açılımları:Atölyenin üç adımda gerçekleşeceği öngörülmektedir:

1. Tartışma: Kavramlar,
2. Çalışma: Müzik eşliğinde takı tasarımı ve uygulaması,
3. Tartışma: Yaptıklarımız-yapmadıklarımız.

Süreç sonunda gündelik hayatımızda farklı amaçlarla kullandığımız malzemelerle yaratığımız takılardan oluşan sergi.Katılımcılardan beklenen:Her türlü yeniden kullanıma yönelik malzemelerle; kesici ve birleştirici araç – gereçlerle atölyeye katılmaları.

Katılımcı Sayısı: 12
Tarih: 02-06 Şubat 2009
Yer YTÜ Mimarlık Fakültesi
Atölye Yürütücüsü’nün kısa özgeçmişi:1986 yılında YTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında doktor, 2003 yılında doçent ünvanı aldı. Akademik çalışmalarının yanında 1998 yılından beri farklı malzemelerle obje tasarımı yapmaktadır. 2004 yılında deniz kıyılarından topladığı taş, ahşap vb. malzemlerele hazırladığı işler “Denizden Deniz’e Biçimden Biçime” başlığı altında Yapı Endüstri Merkezi’nde sergilenmiştir. Altın, gümüş ve doğal taşlardan ürettiği takılar Aralık 2004 Harmony Sanat Galerisi’nde, Mayıs 2005’te Ürün Sanat Galeri’sinde, Aralık 2007 ve Aralık 2008 tarihlerinde Harmony Sanat Galerisi’nde, sergilenmiştir. Deniz Erinsel Önder halen YTÜ Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. İngilizce ve Yunanca bilmektedir.

Atölye katılımcıları: Bengi Başaran, Alper Sakız, Emine Köseoğlu, Öykü Önder, Öze Uluengin, Pınar Sipahi

işlev ilişki çözümlemesi


İşlev-İlişki Çözümlemesi Yüksek Lisans dersi, YTÜ Mimarlık Bölümü, Bina Araştırma ve Planlama Lisansüstü Programı'nda Doç. Dr. Deniz Erinsel Önder tarafından verilen bir derstir.
Bu ders, okunabilirliği irdeler...
Ders kapsamında, okunabilirlik ve mekanı okuma kavramlarını anlamak için temel okumalar yapılır.
Ayrıca, derste, matematiksel anlamda mekanı okumak ve analiz etmek için kullanılan yöntemlerden biri olan Space Syntax (Mekan Dizimi) tanıtılmakta ve uygulaması yapılmaktadır.

çanakkale kıyı düzenleme projesi, 2009

Kayıtdışı 02 Tasarım Haftası

Gerçeğin Gevşek Sınırları & Belirsizin Kesinliği

Paul Auster, Ay Sarayı isimli kitabında gözleri görmeyen bir ihtiyarın roman kahramanından kendisine nasıl nesneleri anlatmasını istediğini yazıyor (bkz. Paul Auster, Ay Sarayı, 7. basım, Mart 2008, Can Yayınları, İstanbul, s. 125-129).

Dünyanın bu denli bütüncül ve detaylı resmini kurup kelimelere dökmek için çevremizdeki nesnelere yaptığımızdan çok daha uzun ve dikkatli bakmamız gerekir. Ancak o zaman o nesneleri mümkün olduğunca nesnel gerçekliğine uygun betimleyebiliriz. ----------- Yapabilir miyiz?

Gerçek dünyada bütün duyu organlarımızla deneyimlediğimiz nesneler bize bu türden bir kavrayış için izin verebilirler. İmajlar dünyası söz konusu olduğunda durum biraz daha çetrefilli bir hale gelir. Parlak, keskin, net imajlar nesnel gerçekliği betimlerler.------------ Yapabilirler mi?

Bir nesneyi olduğu gibi betimlediğimizde onun özdeğine ulaşmış olur muyuz? Bir nesneyi olduğu gibi betimleyebilir miyiz?

Bir nesne ancak biz onu gördüğümüzde var olabiliyorsa, belirsiz, bulanık, karanlık, sınırları gevşek ... imajlar nesnenin varlığını tehlikeye sokar. ?

Yoksa ...Sınırsız algısal gerçekliklere bir köprü mü kurar ...

Tartışma:Emine Köseoğlu
"Gerçeğin Gevşek Sınırları & Belirsizin Kesinliği"
Kayıtdışı 02 Tasarım Haftası
YTÜ Mimarlık Fakültesi
05 Şubat 2009 PerşembeKayıtdışı Tasarım Haftası, YTÜ Mimarlık Fakültesinde öğrencilerin ve öğretenlerin bir araya geldiği bir tasarım ve tartışma etkinliğidir. Bu yıl Şubat ayında ikincisi düzenlenmiştir. Geçen senenin teması
Yer (siz) leştirme idi.

Bu sene Liminal (Arada olma) konusu seçildi. Temaların tüm disiplinlere açık ve muğlak, henüz net tanımları konmamış kavramlar olması ilginç.

Detaylı bilgi www.kayitdisi.org sitesinde...

rehabimed symposium, 1th, 2007

THE GRAMMATICAL AND SYNTACTICAL ANALYSIS OF SPATIAL ORGANISATION IN AYVALIK HOUSES

Authors: Assoc. Prof. Dr. Deniz ERINSEL ONDER,Res. Assist. Emine KOSEOGLU

Assoc. Prof. Dr. Deniz Erinsel Onder has been worked in Yıldız Technical University, Department of Architecture since 1987. She is interested in Architectural Design: vernacular architecture, housing, tourism buildings, spaces syntax.

Res. Assist. Emine Koseoglu is a PhD student. She studied on spatial perception in her Master Thesis. Her major research fields are environment-behavior relations, space syntax, and tourist psychology.

abstract:

In the architecture world, there has always been an evaluation of and a comparison between works of architecture and the constructions built with traditional methods. Although samples of vernacular architecture are not considered as works of architecture, they have been meeting the sheltering needs of people for centuries. The importance and value of these buildings have been handed on to the architecture world and societies through the efforts of institutions such as Aga Khan, Ciam and Europa Nostra, researchers like Rapoport as well as architects like Geoffrey Bawa, Sedat Hakkı Eldem and Hassan Fathy.

These products, which have sometimes been of secondary consideration, meet the needs of the users in accordance with the conditions of the period as well as the region. They not only make a thorough evaluation of all the characteristics of the region, basically climate and materials, but also reflect the knowledge, experience and traditions handed on.When constructions in a certain region and of a certain typology are analyzed, a number of spatial relationships emerge. However, the principles that determine the spatial order are less in number and these principles bring forth “genotypes”.

The aim of this paper is to analyze the spatial order of the housing stock in Ayvalık district, located in the western coast of Turkey, in terms of form and syntax, and determine the similarities and differences between these constructions.

The analysis will be carried out with the space syntax and shape grammar methods. The gamma diagrams used in space syntax help us to read both the visual and the numerical order of the spatial organization. Moreover, this method also informs us of the social logic of the space. On the other hand, shape grammar is a rule-based design system that generates shape compositions and can be used for different purposes. In this study, it is used as a tool supporting the comprehension of the characteristics of formal order through mathematical definitions. The two-sided analysis in question makes us thoroughly acquire logical and systematic information on the spatial order of traditional houses.

In conclusion, the study reemphasizes the importance of vernacular architecture by reading the spatial order of housing samples in Ayvalık with two internationally recognized methods, thus establishing design data for future practices in the district.

Full paper is published in:Proceedings of 1st Euro-Mediterranean Regional Conference Traditional Mediterranean Architecture Present and Future, ISBN: 84-87104-79-7, 12-15 July 2007, Barcelona, Spain.

girit, 2oo5


Girit-Resmo ile Ayvalık Yerleşimlerinin Mekansal ve Çevresel Özelliklerinin
İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
,


Şubat 2003-Şubat 2006

(Doç. Dr. Deniz Erinsel Önder, Yrd. doç. Dr. Selim Ökem, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Ciravoğlu, Araş. Gör. Lusi Morhayim, Araş. Gör. Dr. Kunter Manisa, Yrd. Doç. Dr. Ece Postalcı ile)
YTÜ Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü.

master tezim, 2004

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FBE Mimarlık Anabilim Dalı Bina Araştırma ve Planlama Programında
Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ


 
TASARIM GİRDİSİ OLARAK ALGILAMA: LOBİ MEKANININ ALGILANMASINDA KULLANICI KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ

Mimar Emine KÖSEOĞLU
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Deniz ERİNSEL ÖNDER (YTÜ)

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Sema Soygeniş
Doç. Dr. Meral Erdoğan


ÖZET

Turizm yapılarının tasarımında kullanıcıların kültürel farklılığının önemi yadsınamaz. Bu bağlamda, gerçekleştirilen çalışmada, genelde mekânın algılanması, özelde ise lobi mekânının algılanmasına etki eden faktörler irdelenmiş, kültür kavramı ile ilişki kurulmuştur.


Konuyla ilgili literatür ve internet taraması yapılmış, bir anket çalışması gerçekleştirilerek sonuçları sunulmuştur.

Birinci bölüm, giriş bölümüdür.

İkinci bölümde, insan-çevre-davranış-kültür ilişkileri tartışılmıştır. İnsanın çevresiyle kurduğu ilişkide gerçekleşen psikolojik süreçler ele alınmıştır. Çevresel biliş ve algılama konularının, insanın çevresini nasıl algıladığını, kurguladığını ve tanıdığını irdelediği; sosyal bir canlı olan insanın, diğer kişilerle olan ilişkilerini davranış düzenleme mekanizmaları sayesinde organize ettiği vurgulanmıştır.

Üçüncü bölümde, algılama ve mekânın algılanması incelenmiştir. İlk olarak, mekân kavramı, mekân bileşenleri ve kurulum şekilleri anlatıldıktan sonra algılamanın tanımı yapılmış, algılama süreci ve teorilerine değinilmiştir. Bu bölüm, mekâna etki eden nesnel özellikler yanında, kişinin iç ve dış ortamdan aldığı etkileri vurgulamaktadır. Son olarak da, mekânın algılanmasında, duyusal boyutlar -görme, işitme, dokunma, vb.- ele alınmıştır.

Dördüncü bölümde tartışılan lobi mekânının tasarım özelliklerinin algılanmasında kullanıcı kültürünün etkisi, bu tezin gerçekleştirilme amaçlarının başında gelmektedir. Bu konuyla bağlantılı olarak, turizm çevreleri ve mekânları ile kullanıcı arasındaki etkileşimin psikolojik yönleri tartışılmıştır.

Son bölümde, lobi mekânının algılanmasında kültürel yönle ilişkili olarak gerçekleştirilen anket çalışması sunulmaktadır. Anket çalışmasının sonuçlarına göre, mekânın algılanmasında kültürler arasında hem benzerlikler, hem de farklılıklar bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Çevresel psikoloji, çevresel davranış, mekân, algılama, kültür, turizm, lobi mekânı.
ABSTRACT

Space perception has an important influence on designing of tourism spaces. In this context, space perception in general and culture as one of the factors affecting the perception of lobby spaces in specific are examined in this thesis.


Literatural resources and the resources on internet related to the subject are sought, a questionnaire and its results are presented.

The first part is the introduction part.

In the second part, the relation among people, environment, behaviour and culture is mentioned. People profit from some psychological processes to survive in environments, learn to understand, build and know their environments through environmental cognition and perception, and regulate their relations with others via behaviour-regulation mechanisms.

In the third part, perception and space perception are studied. First, the concept of space, spatial components are described. Next, perception is defined. Then, the process and theories of perception are explained. This part highlights the effects a person receives from interior and exterior world apart from the ones from the object.


The influence of users’ culture on perception of the features of lobby spaces examined in the fourth part is the aim of this thesis. Related to this, the psychological aspects of the interaction between tourism environments and users are the subjects of this part.

In the last part, the questionnaire relating to the cultural aspect of perception of lobby spaces is presented. According to the results, there are both differences and similarities between cultures in space perception.

Keywords: Environmental psychology, environmental behaviour, space, perception, culture, tourism, lobby space.


İÇİNDEKİLER

ÖZET
ABSTRACT

1. GİRİŞ
1.1 Konunun Önemi ve Gerekçesi
1.2 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
1.3 Araştırma Yöntemi
1.3.1 Sorunun Belirlenmesi
1.3.2 Amacın Belirlenmesi
1.3.3 Kaynak Ön Çalışmasının Yapılması

1.3.4 Araştırılması Gereken Soruların Belirlenmesi
1.3.5 Veri Toplama Aşaması
1.3.5.1 Literatür Çalışmaları
1.3.5.2 Anket Çalışması
1.3.6 Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi ve Sonuç

2. İNSAN-ÇEVRE-DAVRANIŞ İLİŞKİLERİ İLE KÜLTÜR BAĞLANTISI
2.1 Tanımlar ve Kavramlar
2.2 İnsan-Çevre İlişkileri
2.2.1 Çevresel Psikoloji
2.2.2 Çevre Bileşenleri
2.2.3 Çevresel Yönlenme ve Çevresel Boyutlar
2.2.4 Çevresel Gereksinimler
2.2.5 Çevresel Algılama ve Biliş
2.3 Davranışsal Süreçler

2.3.1 Mahremiyet
2.3.1.1 Tanımı ve Anlamı
2.3.1.2 Farklı Kültürlerde Mahremiyet Kavramı
2.3.2 Kişisel Mekan
2.3.3 Bölgesellik
2.3.3.1 Kamusal Bölgeler

2.3.3.2 Bölgesel Davranışın Fonksiyonları
2.3.4 Kimlik ve Mekanı Kişiselleştirme
3. ALGILAMA VE MEKANIN ALGILANMASI
3.1 Mekan
3.1.1 Mekanın Tanımı

3.1.2 Mekan Çeşitleri
3.1.3 Bileşenleri ve Kurulum Şekilleriyle Mimaride Mekan
3.2 Algılama
3.2.1 Algılamanın Tanımı
3.2.2 Algılama Süreci

3.2.3 Algılama Teorileri
3.3 Mekanın Algılanması
3.3.1 Algılamada Öznel Faktörler
3.3.2 Algılamada Nesnel Faktörler
3.3.2.1 Mekansal Bütünlük
3.3.3 Estetik Olgusu

3.3.3 Mekansal Algı Türleri
3.3.3.1 Boyutsal Algılama

3.3.3.2 İşitsel-Kokusal Algılama
3.3.3.3 Dokunsal Algılama

3.3.3.4 Görsel Algılama
3.3.3.5 Isısal Algılama
3.3.3.6 Hareket ve Zamanın Algılanması

4. TURİZMDE KÜLTÜREL DAVRANIŞ VE MEKANSAL ALGILAMA
4.1 Turizmde Mekanın Algılanması
4.1.1 Kullanıcının Özellikleri
4.1.2 Mekansal Özellikler
4.2 Turizmde Algılama ve Kültür İlişkisi
4.2.1 Kültür Kavramı
4.2.2 Turizmde Kültürlerarası Çalışmalar
4.3 Lobi Mekanının Algılanması
4.3.1 Kullanıcının Sahip Olduğu Kültürün Etkisi

4.3.2 Lobi Mekanının Tasarım Kriterleri
5. UYGULAMA ÇALIŞMASI
5.1 Çalışmanın Amaç ve Kapsamı

5.2 Uygulanan Yöntem ve Değerlendirmesi
5.3 Çalışmadan Elde Edilen Sonuçlar
6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
KAYNAKLAR
EKLER
Ek 1 Lobi Mekanının Algılanması ile İlgili Gerçekleştirilen Anket Çalışması