architect. scientist. academician.

Wednesday, March 30, 2011

Buca Konutlarında Mahremiyet Düzeyi

Makale: "Buca Konutlarında Mahremiyet Düzeyi"
Yazarlar: Sevde Korkmaz, Emine Köseoğlu
Mimar.ist Dergisi, Sayı 39, Bahar 2011, s.26-34.
Özet
Buca yerleşimini fiziksel anlamda şekillendiren mimari değerler, tarihsel süreç içerisinde toplumsal yaşantının her alanında kendini farklı boyutlarda ifade etmiştir. Günümüzde hızlı kentleşme sonucu eski kentlerin mimari özelliklerini yitirmelerine rağmen Buca, 19. yüzyılda gelişmiş olan yerli halkın evlerine yansıyan anonim mimarisini ve Levanten konaklarındaki eklektik ifadeyi henüz korumaktadır. Çalışmanın amacı, Buca toplumunun sosyo-kültürel yapısını gösteren özelliklerinin, konut kullanımını ne şekilde etkilediğinin ortaya konması, konutun içinde ve dışındaki fiziksel çevre ile ilişkilerinin mahremiyet kavramı çerçevesinde irdelenmesidir. Çalışmada Buca’nın eski kent dokusunun içerisinde yer alan yerli halkın oluşturduğu sivil mimarlık örnekleri incelenmiş ve inceleme sonucu elde edilen plan ve cephe tipolojileri mahremiyet düzeylerine göre gruplandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda Buca yerleşimindeki konutların fiziksel ve konumsal özelliklerinin mahremiyet düzeylerine etkisine ilişkin değerlendirmeler sunulmaktadır.

Monday, March 7, 2011

d[evrilen gerçeklik atölye yayını

Makale: “İmgenin Halleri / Halsizliği: Atölye D[Evrilen Gerçeklik”, Koridor Dergisi, Mart-Nisan 2011, Sayı 17.
Yazarlar: Emine Köseoğlu ve Öze Uluengin.
Makaleye katkıda bulunan değerli arkadaşlarımız, Pınar Gözek, Esra Koyun ve Emrah Üstdağ’a teşekkürlerimizi sunarız…